Bruno Mathsson Center blir byggnadsminne

Bruno Mathsson Center i Värnamo består av Bruno Mathssons föräldrahem, en trävilla som då även inrymde möbelsnickeriet, samt hans första glashus från år 1950. År 1993 uppfördes en ny glasbyggnad på tomten. Den är baserad på Bruno Mathssons skisser men kunde av olika skäl inte förverkligas under hans levnad. Den nya byggnaden binder samman trävillan med det ursprungliga glashuset.

År 1945 hade ett experimenthus uppförts på gården i Värnamo i vilket Bruno Mathsson provade sina idéer. Enligt bygglovet var det tänkt att detta hus endast skulle stå under ett år men det kom att stå kvar ända till 1985.

 

Experimenthuset kom att återskapas med till stor del samma byggelement och plan som det ursprungliga huset. Den 26 juni 2014 invigde Landshövding Minoo Akhtarzand den nyuppförda byggnaden. På länsstyrelsens initiativ byggnadsminnesförklarades samtidigt hela Bruno Mathsson Center.

Även Bruno Mathssons egen fabriksbyggnad, också belägen i Värnamo, byggnadsminnesförklarades.

Cirka 200 personer närvarade vid ceremonin, vilken avslutades med ett tal av kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson.

Entre-BMC-web
BMC-7-web
BMC-6-web
BMC-5-web
BMC-1-web
BMC-2-web